Protecció de dades i privacitat

A través del present avís, ZsaZsa informa els usuaris en compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d’ara endavant LOPD) sobre la seva política de protecció de dades personals amb la finalitat que aquests decideixin de forma expressa, lliure i voluntària, si volen facilitar-li les dades personals que li són sol·licitades al lloc web per a la prestació dels seus serveis.

També s’informa els usuaris de la incorporació de les dades a fitxers, el titular dels quals és responsable ZsaZsa duent a terme un tractament informatitzat amb la finalitat de cursar la vostra petició i, si escau, trametre-li informació sobre les activitats que puguin resultar del vostre interès, entenent-vos que amb l’enviament de les vostres dades autoritzeu expressament a ZsaZsa per al tractament de les vostres dades amb les finalitats anteriors, incloses les comunicacions enviades per correu electrònic.

Llevat que específicament s’estableixi el contrari, es considerarà necessari completar totes les dades requerides al formulari de dades. En el cas de no subministrar totes les dades estimades com a necessàries, ZsaZsa podrà, depenent del cas, no cursar la concreta sol·licitud que s’efectuï.

L’usuari haurà d’emplenar els formularis amb dades veritables, exactes, completes i actualitzades, responent dels danys i perjudicis que pogués ocasionar a causa de l’emplenament defectuós dels formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades.

ZsaZsa ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigits a la legislació vigent de protecció de dades, instal·lant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i altres riscos possibles. Igualment, ZsaZsa es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades personals i del seu deure de guardar-les i adoptarà totes les mesures necessàries per evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment de l’estat de la tecnologia.

L’usuari o persona que el representi podrà exercir en qualsevol moment el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, oposició d’acord amb el que estableix la LOPD i la resta de normativa aplicable a aquest efecte, dirigint una comunicació escrita aZsaZsa amb direcció a Carretera Barcelona 12-14,5-4 17002 Girona i/o electrònica info@zsazsadiscotheque.com on s’acrediti la identitat de l’usuari. En cas que l’empresa prestés algun tipus de servei especial en què determini unes previsions específiques diferents d’aquestes, quant a la protecció de dades, tindrà primacia l’aplicació de les normes particulars indicades per a aquest servei en particular per sobre de les presents, en cas d’incongruència.

ZsaZsa es reserva el dret a modificar qualsevol de les polítiques publicades en aquesta web, informant als usuaris dels canvis que s’hi introdueixin.