1. Dades de l’empresa

zsazsadiscotheque.com (el lloc web) és propietat de DELOREAN 84, sl En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol , de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI), a continuació s’exposen les dades identificatives del responsable del present lloc web: DELOREAN 84, s.l. Carretera Barcelona 12-14,5-4 17002 Girona CIF/NIF:​ B55151013 Correu electrònic de contacte: [email protected] Societat inscrita al Registre Mercantil de Girona al tom 2894, foli 213, full GI-53646 i inscripció 1. D’ara endavant, ZsaZsa

2. Objecte

Aquest avís legal té per objecte establir les Condicions Generals que regulen l’accés i l’ús general del present lloc web per part de tots els usuaris, de manera que, l’accés i l’ús del mateix implica necessàriament el sotmetiment i l’acceptació de les Condicions Generals incloses en aquest Avís Legal. Per aquest motiu, ZsaZsa recomana que l’usuari les llegeixi detingudament cada vegada que vulgui entrar i fer ús de la pàgina web ja que aquestes puguin patir algun canvi. En aquest sentit, Opium Mar, s.l. es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis, de les presents condicions generals d’accés i ús i, en general, de quants elements integrin el disseny i la configuració del present lloc web.

3. Ús

La utilització del present lloc web per qualsevol persona atribueix la condició d’Usuari de la mateixa, el qual accepta que el citat ús és sota la seva exclusiva responsabilitat, per la qual cosa l’Usuari es compromet a observar diligentment i fidelment qualsevol instrucció addicional impartida per ZsaZsa o per personal autoritzat de ZsaZsa relativa ús del present lloc web i dels seus continguts. L’Usuari es compromet a no utilitzar la informació, les activitats, els productes o els serveis que ZsaZsa posa a la seva disposició per desenvolupar activitats contràries a les lleis , a la moral oa l’ordre públic i, en general, a fer-ne un ús conforme a les presents Condicions Generals. Per tant, l’Usuari s’obliga a fer servir els continguts de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a abstenir-se de: 1) utilitzar els continguts amb finalitats o efectes contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptades oa l’ordre públic; 2) reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels drets corresponents o això resulti legalment permès 3) emprar els continguts i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través de la pàgina o dels serveis per remetre publicitat, comunicacions amb fins de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com a abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació. En qualsevol cas, ZsaZsa no es responsabilitza dels danys i perjudicis que puguin patir els equips informàtics de l’usuari perquè aquest hagi accedit al portal o l’hagi fet servir de manera indeguda o negligent.

4. Propietat Intel·lectual.

Tots els continguts de la pàgina web, entenent per aquests a títol merament enunciatiu els textos, imatges, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, enllaços i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (d’ara endavant, “els Continguts”), són propietat intel·lectual i industrial de ZsaZsa o, si escau, de tercers. De la mateixa manera, les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat exclusiva deZsaZsa o, si escau, de tercers. Queda prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició interactiva, extracció, reutilització, reenviament o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol dels continguts, llevat dels casos en què estigui legalment permès o sigui autoritzat expressament i per escrit pel titular corresponents drets. ZsaZsa es reserva l’ús d’accions judicials civils i/o penals contra aquelles persones físiques o jurídiques i els seus representants que violin qualsevol dels esmentats drets de propietat industrial i intel·lectual. ZsaZsa es compromet a complir les condicions esmentades anteriorment per garantir l’ús correcte del contingut del lloc web, exercint qualsevol acció civil o penal necessària a cas d’infracció o incompliment d’aquests drets per part de l’usuari.

5. Responsabilitats i garanties.

ZsaZsa no garanteix la fiabilitat i utilitat dels serveis que es prestin a través d’aquest lloc web. En conseqüència,ZsaZsa no garanteix ni es fa responsable de: 1) la continuïtat dels continguts del present lloc web; 2) l’absència d’errors en aquests continguts ni la correcció de qualsevol defecte que pugui ocórrer; 3) l’absència de virus i/o altres components nocius al present lloc web o al servidor que l’allotja; 4) la invulnerabilitat del present lloc web i/o de les mesures de seguretat que s’hi adoptin; 5) la manca d’utilitat o rendiment dels continguts del present lloc web; 6) els danys o perjudicis que causi, a si mateix oa un tercer, qualsevol persona que infringís les condicions, normes i instruccions que ZsaZsa estableix en aquest lloc web oa través de la vulneració dels sistemes de seguretat de ZsaZsa. Tot i això, ZsaZsa declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins de les seves possibilitats i de l’estat de la tecnologia, per garantir el funcionament del present lloc web i evitar l’existència i la transmissió de virus i altres components nocius als Usuaris. En qualsevol cas, ZsaZsa no es responsabilitza dels danys i perjudicis que puguin patir els equips informàtics de l’usuari perquè aquest hagi accedit al portal o l’hagi fet servir de manera indeguda o negligent.

6. Polítiques de retorn, devolució, cancel·lació

ZsaZsa és per a majors de 18 anys. L’entrada no es permet a cap menor d’edat. Tots els assistents han de portar documentació.

– Els horaris dobertura, sessions i lineups estan subjectes a canvis.

ZsaZsa no es responsabilitza de les condicions de climatologia adversa.

– Un cop finalitzat el procés de compra no es podrà sol·licitar la devolució de les entrades.

ZsaZsa es reserva el dret d’admissió d’entrada. Dress code obligatori: elegant-casual. Tots els clients han de mantenir una actitud positiva i educada en tot moment. Si el client no se li permet l’entrada per algun d’aquests motius se us retornarà l’import d’entrada en el moment. Si el client és convidat a abandonar el local un cop ja hi hagi accedit no es tornarà l’import de l’entrada ni cap altre import per consum dins del local.

– Els assistents s’han de responsabilitzar dels seus objectes personals en tot moment i mai no han de deixar les seves pertinences desateses.

7. Protecció de Dades

A través del present avís, ZsaZsa informa els usuaris en compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d’ara endavant LOPD) sobre la seva política de protecció de dades personals amb la finalitat que aquests decideixin de forma expressa, lliure i voluntària, si volen facilitar-li les dades personals que li són sol·licitades al lloc web per a la prestació dels seus serveis. També s’informa els usuaris de la incorporació de les dades a fitxers, el titular dels quals és responsable ZsaZsa duent a terme un tractament informatitzat amb la finalitat de cursar la vostra petició i, si escau, trametre-li informació sobre les activitats que puguin resultar del vostre interès, entenent-vos que amb l’enviament de les vostres dades autoritzeu expressament a ZsaZsa per al tractament de les vostres dades amb les finalitats anteriors, incloses les comunicacions enviades per correu electrònic . Llevat que específicament s’estableixi el contrari, es considerarà necessari completar totes les dades requerides al formulari de dades. En el cas de no subministrar totes les dades estimades com a necessàries, ZsaZsa podrà, depenent del cas, no cursar la concreta sol·licitud que s’efectuï . L’usuari haurà d’emplenar els formularis amb dades veritables, exactes, completes i actualitzades, responent dels danys i perjudicis que pogués ocasionar a causa de l’emplenament defectuós dels formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades. ZsaZsa ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigits a la legislació vigent de protecció de dades, instal·lant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i altres riscos possibles. Igualment, ZsaZsa es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades personals i del seu deure de guardar-les i adoptarà totes les mesures necessàries per evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment de l’estat de la tecnologia. L’usuari o persona que el representi podrà exercitar en qualsevol moment el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, oposició d’acord amb el que estableix la LOPD i la resta de normativa aplicable a aquest efecte, dirigint una comunicació escrita aZsaZsa amb direcció a Carretera Barcelona 12-14,5-4 17002 Girona i/o electrònica [email protected] on s’acrediti la identitat de l’usuari. En cas que l’empresa prestés algun tipus de servei especial en què determini unes previsions específiques diferents a aquestes, quant a la protecció de dades, tindrà primacia l’aplicació de les normes particulars indicades per a aquest servei en particular per sobre de les presents, en cas d’incongruència. ZsaZsa es reserva el dret a modificar aquesta política, informant prèviament els usuaris dels canvis que s’hi introdueixin.

8. Legislació i jurisdicció aplicable.

Les relacions establertes entre ZsaZsa i l’Usuari es regiran pel que disposa la normativa vigent sobre la legislació aplicable i la jurisdicció competent. La llei espanyola serà l?única aplicable. Per als casos en què la normativa prevegi la possibilitat a les parts de sotmetre’s expressament a un fur, ZsaZsa i l’Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Girona. Copyright © ZsaZsa Tots els drets reservats.
Scan the code